Huishoudreglement

Huishoudreglement

Huishoudreglement

Inleiding

Het huishoudelijk reglement heeft als doel basisafspraken te maken met alle leden van BC Aalter.
Dit reglement bestaat uit een aantal artikels die hieronder beschreven worden.

Artikels:

Artikel 1

Elk lid of bezoeker wordt geacht kennis genomen te hebben van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 2

Men is lid van BC Aalter van zodra het lidgeld betaald is.
Betaling lidgeld = onderschrijven huishoudreglement + GDPR (zie rubriek GDPR)

Artikel 3

De terreinen worden ter beschikking gesteld  uitsluitend aan de leden van BC Aalter en bij gelegenheid aan spelers die komen badmintonnen in functie van een clubuitwisseling.
Alle spelers hebben dezelfde rechten en zullen zich nooit op een kwalificatie kunnen beroepen teneinde zich aan de bestaande regels te kunnen onttrekken.

Artikel 4

Ieder lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken, maar kan hierbij geen aanspraak maken op zijn betaalde bijdrage. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5

Ieder lid is verplicht de verzekering bij Sportivak te onderschrijven.
Dit gebeurt automatisch door de club als u het lidgeld betaald.

Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of diefstallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen via de Sportievak. De ongeval formulieren kunnen gedownload worden op de website van Sportievak : https://sportievak.be/sportclubs/sportverzekering/wat-te-doen-bij-ongeval/.

Artikel 6

De terreinen zijn toegankelijk op:

Speeluren volwassenen

Maandag:     19u30 - 22u30  (zaal A, B, C)     10 terreinen.

Woensdag:   19u30 - 22u30  (zaal A, C)        8 terreinen.

                      

Speeluren vijftigplussers

 Donderdag:  van 14.00u - 15.30u

 

Speeluren jeugd

Maandag :           Sporthal Lindestraat

                            Terrein A,B en C

                            18u30-19u30

                            jeugd (oudste groep)

Woensdag:         Sporthal Lindestraat

                           Terrein  B en C

                           16u - 17u (van september tot juni 2020)

                            jeugd (jongste groep)

                           Sporthal Lindestraat

                           Terrein B en C

                           16u - 17u (vanaf december tot juni 2020)

                           jeugd (jongste groep)

                           Sporthal Lindestraat

                           Terrein C    

                           18u- 19u

                            jeugd (oudste groep)

                           Terrein A en B

                           18u-19u30

                            jeugd (oudste groep)    

 

Artikel 7

De spelers zullen voor hun eigen uitrusting instaan, behalve plastieken shuttles.
De club voorziet shuttles. In de club spelen we enkel met plastiek shuttles.

Artikel 8

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Artikel 9

Bij het beëindigen van het spel ga je van het tereiin en laat je eerst de wachtenden aan de beurt.
Indien er wachtenden op de bank zitten, dan speel je maar 1 set (dus ook bij gelijkstand ga je niet voor verlenging).

Artikel 10

Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie is verplicht deze in goede staat te houden.
Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan een bestuurslid.
Voor elke beschadiging die opzettelijk veroorzaakt werd, kan schadevergoeding of rechtsvordering, indien nodig, geëist worden.

Artikel 11

Een clublid kan door het bestuur gesanctioneerd en uitgesloten worden. Bij overtreding van het reglement wordt de speler verwittigd. Na een tweede verwittiging volgt een tijdelijke schorsing (14 dagen).
Op de derde overtreding volgt uitsluiting. De speler in kwestie kan in geen geval zijn lidgeld terug vorderen.

Artikel 12

Portretrecht

Tijdens de normale speeltijden, tornooien, ontmoetingen of nevenactiviteiten georganiseerd door BC Aalter of activiteiten waaraan BC Aalter deelneemt kunnen foto’s en/of video-opnames gemaakt worden.

Bij deelname aan bovengenoemde activiteiten verlenen de leden (en bezoekers) impliciet de toestemming aan BC Aalter om deze foto’s of videobeelden te publiceren op de website van BC aalter en/op de Facebook pagina.

De foto’s en video-opnames worden niet bezorgd aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 13

Iedereen speelt met iedereen ongeacht het niveau. Elke speler is ooit beginner geweest en we kunnen alleen maar van elkaar leren. We spelen recreatief. Fair play en sportiviteit is de visie die de club onderschrijft.